Postanowienia ogólne
Definicje
Rodzaj i zakres usług elektronicznych
Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych oraz warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
Tryb postępowania reklamacyjnego
Własność intelektualna
Monitoring
Postanowienia końcowe
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Strona https://he3tatuazyk.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://he3tatuazyk.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://he3tatuazyk.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://he3tatuazyk.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
DEFINICJE
FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://he3tatuazyk.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
USŁUGODAWCA – Mariusz Gogola wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą He3 Mariusz Gogola, adres siedziby: Piotrkowska 85/U5 90-423 Łódź, adres do doręczeń: Piotrkowska 85/U5 90-423 Łódź, NIP: 7282657015, REGON: 101053308, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@he3tatuazyk.pl, tel. +48603264443.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
korzystanie z Formularza Kontaktowego,
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
komputer z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@he3tatuazyk.pl
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://he3tatuazyk.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://he3tatuazyk.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://he3tatuazyk.pl, bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://he3tatuazyk.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
MONITORING
Zakres przetwarzania danych osobowych:

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do danych osobowych osób przebywających na terenie studio, których wizerunek został utrwalony za pomocą urządzeń monitoringu wizyjnego zainstalowanych na terenie (wejście/wyjście ze studio) Administratora. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektu Administratora.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podstawą przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes prawny Administratora, jako zarządzającego obiektami oraz zobowiązanego do ich ochrony, a także dla zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanych obiektów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Celem stosowania wideo nadzoru na terenie studio jest w szczególności:

zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w studio monitoringiem,
ochrona mienia Administratora
rejestracja zdarzeń w zakresie w szczególności kradzieży lub dewastacji,
identyfikacja sprawców kradzieży, dewastacji lub uszkodzeń albo sprawców innych naruszeń lub przypadków wyrządzenia szkody w mieniu.
zabezpieczenie dowodów na wypadek ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Monitoring wizyjny obejmuje wejście główne wraz z poczekalnią oraz pomieszczenie wykonywania usług.

Okres przechowywania nagrań obrazu nie jest dłuższy niż 72 godziny od dnia nagrania.

      8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

☎️ +48 793 033 335 ⚡️ Informacje