REGULAMIN

  1. Postanowienia ogólne
  2. Definicje
  3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych oraz warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5. Tryb postępowania reklamacyjnego
  6. Własność intelektualna
  7. Monitoring
  8. Postanowienia końcowe


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona https://he3tatuazyk.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://he3tatuazyk.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://he3tatuazyk.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://he3tatuazyk.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

2. DEFINICJE

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://he3tatuazyk.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

USŁUGODAWCA – Mariusz Gogola wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą He3 Mariusz Gogola, adres siedziby: Piotrkowska 85/U5 90-423 Łódź, adres do doręczeń: Piotrkowska 85/U5 90-423 Łódź, NIP: 7282657015, REGON: 101053308, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@he3tatuazyk.pl, tel. +48603264443.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
korzystanie z Formularza Kontaktowego,
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@he3tatuazyk.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://he3tatuazyk.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością https://he3tatuazyk.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://he3tatuazyk.pl, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://he3tatuazyk.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

7. MONITORING

Zakres przetwarzania danych osobowych:

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do danych osobowych osób przebywających na terenie studio, których wizerunek został utrwalony za pomocą urządzeń monitoringu wizyjnego zainstalowanych na terenie (wejście/wyjście ze studio) Administratora. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektu Administratora.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes prawny Administratora, jako zarządzającego obiektami oraz zobowiązanego do ich ochrony, a także dla zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanych obiektów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Celem stosowania wideo nadzoru na terenie studio jest w szczególności:

Monitoring wizyjny obejmuje wejście główne wraz z poczekalnią oraz pomieszczenie wykonywania usług. Okres przechowywania nagrań obrazu nie jest dłuższy niż 72 godziny od dnia nagrania.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

+48 793 033 335
Facebook Instagram TikTok